Facultatea de Psihologie (Master) (2023)


SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

Termenul-limită pentru plata a cel puțin primei rate din taxa de studii pentru candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2022 în ciclurile de studii universitare de licență și master se prelungește până la data de 03 octombrie 2022. În caz contrar, locul ocupat va fi declarat vacant.

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI ADMIȘI MASTER PSIHANALIZĂ

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI ADMIȘI MASTER PSIHOLOGIA RESURSELOR UMANE

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI ADMIȘI MASTER PSIHOLOGIA SPORTULUI

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI ADMIȘI MASTER PSIHOLOGIE CLINICĂ

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI ADMIȘI MASTER PSIHOLOGIE JUDICIARĂ

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI ADMIȘI MASTER PSIHOLOGIE ȘCOLARĂ

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI ADMIȘI MASTER PSIHOTERAPII COGNITIV – COMPORTAMENTALE

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI ADMIȘI MASTER TEHNICI DE COMUNICARE

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI RESPINȘI MASTER PSIHANALIZĂ

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI RESPINȘI MASTER PSIHOLOGIA RESURSELOR UMANE

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI RESPINȘI MASTER PSIHOLOGIA SPORTULUI

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI RESPINȘI MASTER PSIHOLOGIE CLINICĂ

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI RESPINȘI MASTER PSIHOLOGIE JUDICIARĂ

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI RESPINȘI MASTER PSIHOLOGIE ȘCOLARĂ

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI RESPINȘI MASTER PSIHOTERAPII COGNITIV – COMPORTAMENTALE

 • Programe de studii
 • Calendar
 • Concursul de admitere
 • Înscrierea candidaților

Programe de studii

📌 Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4, București

(Video) CUM ARATĂ WEEKENDUL UNUI STUDENT LA MASTER LA PSIHOLOGIE? *două mastere*

☎️ Tel.: 021.330.26.80;

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2022-2023 la următoarele programe de studii universitare de master:

Nr. crt.Domeniul de masterProgramul de studiiTaxa de studii anualăNr. credite/Durata studiilorForma de învăţământ/

Număr de

locuri

Pentru studenți români/UEPentru studenți din state terțe UE
1.Psihologie
Acreditat
Psihanaliză1600 Euro120 de credite / 2 ani (4 semestre)Învățământ cu frecvență

400 de locuri/Domeniu

2.Psihologia resurselor umane1000 Euro120 de credite / 2 ani (4 semestre)
3.Psihologia sportului1000 Euro120 de credite / 2 ani (4 semestre)
4.Psihologie clinică, hipnoză și intervenții terapeutice de scurtă durată1600 Euro120 de credite / 2 ani (4 semestre)
5.Psihologie judiciară1000 Euro120 de credite / 2 ani (4 semestre)
6.Psihologie școlară și consiliere educațională1000 Euro120 de credite / 2 ani (4 semestre)
7.Psihoterapii cognitiv comportamentale1600 Euro120 de credite / 2 ani (4 semestre)
8.Tehnici de comunicare și influență socială1000 Euro120 de credite / 2 ani (4 semestre)

Calendar

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

Admiterea în programele de studii universitare de master se organizează în SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022, în datele de 24 și 25 septembrie 2022.

Perioade de înscriere: 4 iulie 2022-17 iulie 2022 și 1 septembrie 2022-22 septembrie 2022

Concursul de admitere

CONCURSUL DE ADMITERE

Admiterea la programele de studii universitare de master se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobate de ARACIS.

Proba de concurs pentru admiterea la studii universitare de master este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). La stabilirea mediei generale la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se ia în considerare media generală obținută la examenul de licență cu o pondere de 25% din media generală de admitere. Media generală la concursul de admitere se calculează cu două zecimale și nu poate fi mai mică decât 6(șase). În funcție de situația epidemiologică, interviul se poate desfășura online.

(Video) Cum îți alegi programul de masterat?

Înscrierea candidaților

ÎNSCRIERE ONLINE

PREVEDERI GENERALE

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

(Video) Facultatea de Psihologie - Plusuri și Minusuri

Înscrierea la concursul de admitere pentru candidații cetățeni români care au urmat studiile universitare în România în sistemul național de învățământ se face prin una din următoarele modalități:

 • La Secretariatul Facultății de Psihologie din Calea Văcărești nr.189, etaj II București, Sector 4, personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900-1400;
 • Online, pe portalul Înscriere admitere 2022, de pe pagina de web utm.ro.

Înscrierea la concursul de admitere pentru candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau în România într-un alt sistem de învățământ se face prin una din următoarele modalități:

 • La sediul Departamentului Relații Internaționale al UTM (Calea Văcărești nr. 189, Corp M, parter) personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900-1400;
 • Pe portalul Înscriere admitere 2022, de pe pagina de web utm.ro.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere în dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2022-2023, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv. În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea genera cererea de înscriere pe baza datelor completate în portalul de admitere.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

DOCUMENTE NECESARE

ACTEȘI DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 1. Cerere-tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2022-2023;
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată, în original în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 4. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare / supralegalizare sunt cele de mai sus;
 5. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 6. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 10. Trei fotografii color format ¾;
 11. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.;
 12. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 13. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online.
 14. Acordul candidaților privind înregistrarea interviului de admitere, în cazul desfășurării online a interviului.
 15. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de licență, în locul diplomei de licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de licență).

După afișarea rezultatelor definitive ale concursului de admitere, candidații cetățeni români care au urmat studiile universitare în România în limba română și care au urmat procedura de înscriere online au obligația de a depune la Secretariatul Facultății de Psihologie actele și documentele menționate mai sus în format hârtie, până la termenul scadent de plată a primei rate din taxa anuală de studii, respectiv până la data de 30 septembrie 2022.

CANDIDAȚI STRĂINI

Înscrierea la concursul de admitere pentru candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile universitare în afara României se face prin una dintre următoarele modalități:

 • La sediulDepartamentului Relații Internaționale (DRI)al UTM (Calea Văcărești nr. 189, Corp M, intrarea după clinica Regina Maria, parter) personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, de luni până vineri, între orele 900-1300.
 • Online, pe portalulÎnscriere admitere 2022, de pe pagina de webutm.ro.

În cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză, se depun la dosar copii simple ale documentelor originale, certificate pentru conformitate cu originalul de către DRI.

Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu şi documentele în original.

Excepţie face diploma de licenţă, pentru care se vor depune la dosar 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română.

După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile universitare în afara României vor completa în cadrul DRI o Cererepentru echivalarea/ recunoașterea studiilor sau pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România de către organismele specializate ale Ministerului (dacă este cazul), precum şi o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2022-2023, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

În cazul înscrieriionlinela concursul de admitere, candidații vor putea genera aceste cereri pe baza datelor completate în portalul de admitere.

Cererile sunt însoțite deNota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și deFormularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal..

(Video) TOT CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

ACTEȘI DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 1. Cererea-tip de înscrierela concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2022-2023 și Declarația pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 2. Cererepentru echivalarea/recunoașterea studiilor sau pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România de către organismele specializate ale Ministerului Educaţiei (dacă este cazul);
 3. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul actelor de identitate emise în altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română.
 4. Diploma de finalizare a studiilor liceale. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de finalizare a studiilor liceale în original și traducere legalizată(în original)în limba română.

Lista diplomelor internaționale recunoscute de Ministerul Educației din România –aici.

Pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma trebuie să fie vizată cuApostila de la Hagade către autoritățile competente din țările emitente.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea AICI.

Pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma trebuie să fie supralegalizată sau însoțită de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență.

Supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România.

Lista statelor pentru care se solicită supralegalizarea poate fi consultată AICI.

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă.

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite deAdeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original).

Cetăţenii străini care doresc să se înscrie ca Români de Pretutindeni trebuie să depună la dosar şi Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română, disponibilă la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (Str. Muzeul Zambaccian, nr. 17, 011871, București) sau la Ambasada/ Consulatul României în ţara de reședință.

Documente suplimentare:

 • Spania – Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto
 • Suedia – Certificat de eligibilitate eliberat de Verket för högskoleservice
 • S.U.A. – SAT (Scholastic Aptitude Test), Advanced Placement Test (APT) or ACT (American College Testing)
 • Israel – Psychometric Test (PET)
 1. Diploma de licenţă, în original și traducere legalizată(în original)în limba română.

Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus.

 1. Foaia matricolă cu situaţia pe toţi anii de liceu, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise în altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 2. Situaţia academică/ Suplimentul la diploma de licenţă, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise în altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 1. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 2. Certificat de căsătorie(dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;;
 3. Actul doveditor al divorțului(dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 4. Adeverință medicalăeliberată în anul curent de o autoritate competentă română, în original sau traducere certificatăconform cu originalulsau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 5. Trei fotografii colorformat ¾;
 6. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației din România, nivel minimB1, saucertificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu Diploma de Bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minimB1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației.
 7. Notă de informare a candidatuluicu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal șiFormular de consimțământpentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 8. Declarație pe proprie răspunderecu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online.
 9. 16. Acordul candidatului privind înregistrarea interviului de admitere, în cazul desfășurării online a interviului
 10. Dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere.

După afișarea rezultatelor definitive ale concursului de admitere, candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile universitare în afara României au obligația de a depune la DRI actele și documentele menționate mai sus în format fizic, în termen demaximum 7 zile de la data la care au fost declarați admiși.

TAXE DE ÎNSCRIERE

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online. Pentru alte modalitati de plata a taxelor de admitere clickaici

Cuantumul și modalitățile de plată ale taxei de înscriere la concursul de admitere, precum și ale taxei pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale sunt prevăzute în Regulamentul privind nomenclatorul de taxe pentru anul universitar 2022-2023, disponibil la adresa https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2022/04/Untitled-5.pdf

Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online.

Contact:

E-mail: psihologie@univ.utm.ro

Videos

1. Ce poți să lucrezi când ești student la psihologie?
(Ana Anghelescu)
2. #interviu admitere 2022 | Facultatea de Psihologie și Științele Educației
(Universitatea din București)
3. Care este următorul pas după ce ai terminat facultatea de psihologie?
(Entropy Post)
4. ADMITERE MASTER 2021 UBB FPSE, decan, Prof dr AdrianOpre
(Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației - UBB)
5. Cum este admiterea la Facultatea de Psihologie (Universitatea București)?
(Ana Anghelescu)
6. TOT CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE FACULTATEA DE PSIHOLOGIE | FPSE
(Maria Carusi)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated: 02/06/2023

Views: 5829

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.