Economie și Administrarea Afacerilor - Admitere Master (2023)

Table of Contents
Domenii, programe de studii, forme de învățământ și limba de predare pentru cetățenii ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE (sesiunea iulie 2023) Condițiile de admitere Taxa de înscriere Taxa de școlarizare pentru seria 2023-2024/2025 Domenii, programe, forme de învățământ, limba de predare și număr de locuri pentru cetățenii ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE (sesiunea septembrie 2022) Domenii, programe, forma de învățământ și limba de predare (sesiunea iulie 2022) Condițiile de admitere Taxa de înscriere Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2022-2023 Plata taxei de înscriere la admitere Depunerea dosarului de admitere Înscrierea se realizează on-line AICI sau la sediul facultății. Puteți consulta detalii AICI Actele necesare Dacă te înscrii la mai multe facultăţi Sesiunea de admitere din iulie 2023 Informații despre admiterea candidaților români de pretutindeni la programele de studii universitare de master organizate la Extensiunea UAIC din Bălți, Republica Moldova. Domenii, programe, forme de învățământ, limba de predare și număr de locuri pentru candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI (sesiunea septembrie 2022) Domenii, programe, forme de învățământ, limba de predare și număr de locuri pentru candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI (sesiunea iulie 2022) Număr de locuri Acte necesare – Licență Media de admitere Cine are drept de cazare Când se fac cazările Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin: Cât costă Cazare în perioada admiterii Videos
 • OFERTA DE ADMITERE

Domenii, programe de studii, forme de învățământ și limba de predare pentru cetățenii ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE (sesiunea iulie 2023)

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 60% Media de licență;
 • 40% Nota la prezentare CV și scrisoare de intenție.

*Candidații la programele de masterat cu discipline prealabile trebuie să facă dovada că au urmat disciplinele respective (rezultatele se regăsesc în situații școlare, suplimente la diplomă, alte acte de studii).

Pentru programele de studii în limba engleză este necesară dovedirea competenței lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberat de către o instituție recunoscută de Ministerul Educației.

Candidații care nu posedă un asemenea certificat vor susţine (gratuit) un test de limba engleză în perioada de înscriere.

Criteriul de departajare pentru candidații cu aceeași medie:

1. Media anilor de studiu de la ciclul de studii de licență.

Taxa de înscriere

 • 300 lei (indiferent de numărul de opțiuni)

Taxa de școlarizare pentru seria 2023-2024/2025

 • 5000 lei

Domenii, programe, forme de învățământ, limba de predare și număr de locuri pentru cetățenii ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE (sesiunea septembrie 2022)

Domenii, programe, forma de învățământ și limba de predare (sesiunea iulie 2022)

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 60% Media de licență
 • 40% nota la prezentare CV și scrisoare de intenție.

*Candidații la programele de masterat cu discipline prealabile trebuie să facă dovada că au urmat disciplinele respective (rezultatele se regăsesc în situații școlare, suplimente la diplomă, alte acte de studii).

(Video) Master: Economie și Afaceri Internaționale

Pentru programele de studii în limba engleză este necesară dovedirea competenței lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberat de către o instituție recunoscută de Ministerul Educației.

Candidaţii care nu posedă un asemenea certificat vor susţine (gratuit) un test de limba engleză în perioada de înscriere.

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie:

 • 1. Categoria universității;
 • 2. Media anilor de studiu.

Taxa de înscriere

 • 250 lei (indiferent de numărul de opțiuni)

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2022-2023

 • 5000 lei
 • CUM TE ÎNSCRII

Plata taxei de înscriere la admitere

 • Modalități de plată a taxei de admitere:
   • Poți plăti taxa de admitere online, în contul BCR, pe platformahttps://plati-taxe.uaic.ro/. Te rugăm să citești cu atenție instrucțiunile de pe platformă.
   • Poţi achita taxa de admitere la orice agenţieBRD din ţară, în contulRO68 BRDE 240SV 8953 4452 400, cod 28 – taxă admitere. Este necesar să indici codul pentru fiecare Facultate, forma de învățământ (IF, ID sau IFR). Vezi AICI tabelul cu codurile facultăţilor.
   • Pentru fiecare dosar de înscriere se achită o taxă de admitere distinctă.
   • Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele și CNP-ul candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
 • Dacă te numeri printre candidații scutiţi de plata taxei de înscriere, alege ca metodă de plată în platformă „Scutire taxă” și încarcă documentul care atestă faptul că ești eligibil pentru scutirea taxei. Vezi AICI categoriile de candidați scutiţi de plata taxei de înscriere.
 • Românii de pretutindeni (Republica Moldova, Ucraina, diaspora) sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere.
 • Taxele de admitere de la fiecare facultate pot fi consultate aici

Depunerea dosarului de admitere

Înscrierea se realizează on-line AICI sau la sediul facultății. Puteți consulta detalii AICI

 • dacă alegi să teînscrii on-line, te rugăm să citești cu atenție secțiunea „Întrebări frecvente”.
 • în cazul în care alegi să depui dosarul în format fizic, în sala de înscriere vei primi instrucțiunile necesare.
 • în toate clădirile universității vei fi întâmpinat de puncte de informare de unde primești informaţii inclusiv despre sălile de înscriere, adică locul în care trebuie să ajungi pentru a depune dosarul de admitere.
 • înainte de a depune dosarul verifică încă o dată dacă ai toate actele necesare înscrierii.

Actele necesare

 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;
 • Adeverință de licență pentru absolvenții 2022 și situație școlară (dacă este cazul);
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificat de naştere;
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (doar pentru studenţii care au frecventat sau frecventează un alt program de master);
 • 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5);
 • dovadă achitare taxă înscriere;
 • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.
  Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

(*) originalul se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei
(**) Precizare privind recunoașterea studiilor ale candidaților cetățeni români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană care au obținut diploma de licență în străinătate

⇒ Candidații la admitere cetățeni români și din state membre ale UE cu studii de licență în străinătate vor depune la facultăţi, în perioada înscrierilor, dosarele de recunoaștere a studiilor. Informații aici: https://admitere.uaic.ro/echivalarea-studiilor-efectuate-in-strainatate-de-catre-cetatenii-romani/

⇒ Înscrierea candidaţilor se va putea realiza atât prin deplasare la sediul FEAA, cât şi online (la adresa http://inscriere.uaic.ro). În cazul înscrierii „tradiţionale”, cererea de înscriere şi dosarul plic cu antetul FEAA se primesc în sala de înscriere. Pentru înscrierea online, documentele necesare vor fi scanate şi încărcate pe site-ul http://inscriere.uaic.ro.

Precizări privind echivalarea diplomei de bacaluareat şi/sau licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români

(Video) Admitere la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Candidații la admiterecetățeni românicu studii liceale şi / sau studii de licenţă efectuate în străinătate vor depune la facultăţi la comisiile de admitere, sau online pe site-ul de admitere: www.inscriere.uaic.ro, în perioada înscrierilor dosarele pentru echivalarea diplomei de bacalaureat şi/sau diplomei de licenţă obţinute în străinătate, în vederea obţinerii atestatelor de echivalare a studiilor emise de către C.N.R.E.D.

Înscriere online: În momentul înscrierii online (www.inscriere.uaic.ro) candidatul va realiza un fişier PDF cu toate actele solicitate, pe care le va încărca în secțiunea Documente necesare/Dosar pentru obținerea documentului de recunoaștere a studiilor efectuate in străinătate. Documentele care trebuie depuse în original (traducerile legalizate ale actelor de studii, adeverințele de autenticitate, dacă este cazul), vor fi depuse la dosar în momentul confirmării locului obţinut prin admitere, la sediul facultăţii.

Înscriere la sediul facultăţii: Candidatul va depune două dosare din care unul pentru înscriere la facultate, celălalt pentru echivalarea studiilor diplomei de licență și/sau a diplomei de bacalaureat obținute în străinătate (conform programului de înscriere al facultății).

Dosarul pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED: https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate

Dosarul pentru echivalarea studiilor de licenţă efectuate în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED: https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-studii-superioare-de-licenta-efectuate-in-strainatate

Dosarele pentru recunoaşterea studiilor vor fi transmise către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

Atestatele de recunoaștere primite de la CNRED de către Universitate vor fi transmise facultăților pentru a completa dosarul personal al candidaților.

Candidații vor fi declarați admiși sub rezerva completării dosarului cu Atestatul de echivalare a studiilor.

Dacă te înscrii la mai multe facultăţi

Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie simplă (nu legalizată), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

(Video) Admitere 2022 - Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

 • CE FACI DUPĂ CE AFLI REZULTATELE

Afișarea rezultatelor concursului de admitere și confirmarea locurilor se va realiza după cum urmează:

 • Eventualele contestaţii se depun în maxim 24 de ore, începând cu data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere. Rezultatul contestaţiilor se comunică în cel mult 2 zile după încheierea termenului de depunere a acestora. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. După epuizarea termenului de trimitere a contestațiilor și a rezolvării acestora vor fi afișatelistele definitive.
 • Informații complete despre confirmarea locului sunt publicate AICI.

Candidaţii admiși pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, cel puţin 30% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2022 – 2023. După acest termen, vor fi declaraţi respinși candidaţii care nu au semnat contractul de studii și nu au achitat taxele menţionate mai sus. Locurile eliberate de acești candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune. Candidaţilor admiși pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de școlarizare. Candidaţilor admiși cu taxă care renunţă la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului de studii, li se va reţine 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de cinci zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

 • ARHIVĂ (ULTIMELE MEDII DE ADMITERE DIN 2021)

Economie și Administrarea Afacerilor - Admitere Master (4)

 • CANDIDAȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Sesiunea de admitere din iulie 2023

Informații despre admiterea candidaților români de pretutindeni la programele de studii universitare de master organizate la Extensiunea UAIC din Bălți, Republica Moldova.

Domenii, programe, forme de învățământ, limba de predare și număr de locuri pentru candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI (sesiunea septembrie 2022)

Domenii, programe, forme de învățământ, limba de predare și număr de locuri pentru candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI (sesiunea iulie 2022)

Informații detaliate despre admiterea candidaților români de pretutindeni AICI.

 • ETNICI ROMI

Număr de locuri

Numărul de locuri pentru candidații de etnie romă este distribuit pe facultăți conform informațiilor de pe această pagină

Acte necesare – Licență

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de licență sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Original* și copie după certificat de naștere;
 • Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii 3/4;
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Dosar plic.
 • (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
 • orecomandare scrisăemisă de una dintreorganizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate,din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romăşi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • alte acte solicitate de facultate (pentru Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport, Teologie Ortodoxă sau Teologie Romano-Catolică).

Acte necesare – Master

 • diploma debacalaureat –în original;
 • diploma de licenţă– în original;
 • suplimentul al diploma de licenţă/foaie matricolă– în original;
 • certificat de naştere –în copie legalizată;
 • certificatul de căsătoriesau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) – în copie legalizată;
 • carte de identitate– copie;
 • adeverinţă medicalătip;
 • 2 fotografii3/4;
 • orecomandare scrisăemisă de una dintreorganizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate,din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romăşi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • fişă de înscriere (se găseşte la comisia de admitere);
 • alte acte solicitate de facultate (pentru Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport, Teologie Ortodoxă sau Teologie Romano-Catolică).

Media de admitere

Modalitatea de calculare a mediei de admitere:conform condițiilor detaliate pentru fiecare facultate pe această pagină

(Video) ADMITERE LA “ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR”
 • CAZARE

Cine are drept de cazare

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei care beneficiază de măsură de protecție socială-plasament, dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Când se fac cazările

În anul universitar 2021-2022:

 • 6 septembrie – termenul până la care facultățile vor transmite către Direcția Generală Administrativă numărul de cereri de cazare (inclusiv numărul de locuri scoase la concursul de admitere pentru anul I, licență și master din sesiunea septembrie 2021), pe categorii de studenți (fete/băieți);
 • 13 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 20 septembrie – afişarea la facultăţi a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare, ora 16.00;
 • 21, 22, 23 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 23 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 și cazarea efectivă se va efectua până la ora 16:00);
 • 23 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 23 septembrie, ora 19:00 – raportarea de către Direcţiei Cămine și Cantine a locurilor rămase libere, către facultăţi;
 • 24, 27, 28, 29, 30 septembrie – afișarea zilnică la facultăți a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
 • 25 octombrie, ora 8:00 – depunerea cererilor de cazare la Direcția Cămine și Cantine – Biroul Probleme Sociale.

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare;
 • legitimaţia de cămin;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • două copii după cartea de identitate, pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare.

Cât costă

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc. Vezi AICI informații despre tarifele de cazare.

Cazare în perioada admiterii

Informații despre cazarea pe perioada înscrierilor și desfășurării concursurilor de admitere sunt publicate la adresa: https://www.uaic.ro/studenti/cazare/

Citește și:

(Video) ADMITERE 2021 - Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Galati [Commercial]

 • Regulamentul serviciilor pentru studenţi(burse, cazare, alegerea reprezentanţilor studenţilor –inclus în Cartă);
 • Regulament de organizare și funcționare a consiliului administrativ pentru probleme social- studențești (CAPSS)

Vezi și:

 • Cantinele UAIC
 • Harta clădirilor UAIC
 • Turul virtual al UAIC

Videos

1. Admitere 2020 - Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
(UVT Media Hub)
2. Master: Economie și Dreptul Afacerilor
(FEAA Iasi)
3. #oltenia3tv ADMITERE LA “ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR”
(Oltenia 3TV)
4. Master: Administrarea Afacerilor
(FEAA Iasi)
5. Alege un master în domeniul finanțelor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Craiova
(FEAA Craiova)
6. Admitere master FEAA
(Tele U Craiova)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 01/22/2023

Views: 5831

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.